Bank: {{ page_forms.deposit.bank_name }} | Account No: {{ page_forms.deposit.bank_acc_no }} | Account Name: {{ page_forms.deposit.bank_acc_name }}

Xin lưu ý !!!

 

  • Tiền gửi tối thiểu : VND 50.000

  • Ngày gửi tiền phải tương ứng với ngày chuyển tiền
  • Nguyên nhân / Tài khoản của người gửi để được chính xác
  • Để tạo thuận lợi cho quá trình xác định tiền gửi, xin vui lòng gửi tiền cho các đặc biệt danh nghĩa [tức là 50 123 hoặc 100 002]
  • Gian lận tiền gửi tài khoảng của bạn gửi sẽ bị Block, và sẽ không có trong sự khôi phục cân bằng

Mobile Transfer Coming Soon

Online Transfer Coming Soon